Sadržaj Hrvatske pravne revije / siječanj 2019. /

OBVEZNO PRAVO
Nives Šimunović, dipl. iur.
Ugovor o doživotnom uzdržavanju – zakonska regulativa, sudska praksa, usporedba s ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju

UPRAVNO PRAVO
mr. sc. Tatjana Potkonjak
Parkiranje ponovno pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske

KAZNENO PRAVO
mr. sc. Bruno Moslavac
Načelo ne bis in idem kod obijesne vožnje u cestovnom prometu

PRAKSA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Ivana Đuras, dipl. iur.
Zaštita vlasništva u kontekstu kontrole korištenja imovine i sprječavanja pranja novca

PRAKSA SUDA EUROPSKE UNIJE
Romina Štaba, univ. spec. iur.
Važnost presude u predmetu Relu Adrian Coman i drugi protiv Rumunjske, C-673/16, za slobodu kretanja i boravak građana Europske unije

Hrvatska pravna revija - siječanj 2019.

 

Trebate i tražite više – Rješenje je ingbiro.com
Svi stručni članci u HPR-u povezani su s relevantnim hrvatskim i europskim propisima te komplementarnom sudskom praksom.