Sadržaj Hrvatske pravne revije / listopad 2019. /

RADNO PRAVO
prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur, dipl. iur.
Specifična zdravstvena zaštita radnika u (novom) Zakonu o zdravstvenoj zaštiti

UPRAVNO PRAVO
doc. dr. sc. Alen Rajko
Nastup izvršnosti i pravomoćnosti upravnih akata

KAZNENO PRAVO
mr. sc. Bruno Moslavac
Poimanje pokretne stvari u kaznenom pravu na primjeru Facebook profila

PRAVO EUROPSKE UNIJE
dr. sc. Koraljka Sansović
O razlikama kod izrade inačica dokumenata na nacionalnim jezicima u slučaju europskog, međunarodnog i komparativnog prava

PARNIČNI POSTUPAK
Vladimir Vučković, mag. iur.
Presumirano povlačenje tužbe u redovnom parničnom postupku – prikaz zakonodavnog uređenja i sudske prakse

Hrvatska pravna revija - listopad 2019.

 

Trebate i tražite više – Rješenje je ingbiro.com
Svi stručni članci u HPR-u povezani su s relevantnim hrvatskim i europskim propisima te komplementarnom sudskom praksom.