siječnja

NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI I
NOVI ZAKON O KONCESIJAMA

 

Sheraton Zagreb Hotel
Kneza Borne 2 • Zagreb
Početak rada u 10,00 sati.

 

Novim Zakonom o javnoj nabavi, donesenim 9. prosinca 2016., nacionalno zakonodavstvo usklađuje se s direktivama EU te se ubrzava provedba, povećava učinkovitost postupaka javne nabave i omogućuje povećanje broja sudionika u postupcima javne nabave osobito malih i srednjih poduzetnika (korištenje kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, ESPD-a, smanjenje troškova, korištenje elektroničke dokumentacije, uvođenje novih vrsta postupaka i načina javne nabave, izmjene u odnosu na izuzeća, izmjene i raskid ugovora o javnoj nabavi, bolje ostvarivanje pravne zaštite i veća kontrola naručitelja pri provedbi postupaka javne nabave).
Nacionalno zakonodavstvo usklađuje se s novim direktivama EU i donošenjem novog Zakona o koncesijama na način da se uvodi uravnotežen i fleksibilan pravni okvir za davanje koncesija koji će osigurati učinkovit i transparentan pristup tržištu svim gospodarskim subjektima kao i učinkovitu pravnu zaštitu koja daje prednost javnim ulaganjima u infrastrukturne i strateške projekte.
Na savjetovanju će biti riječi o svim novinama koje donose novi Zakon o javnoj nabavi i novi Zakon o koncesijama.


 

 

NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI – pregled novina
Ivan Palčić, dipl. iur., voditelj Službe za međunarodnu suradnju, razvoj i usklađivanje sustava, Uprava za sustav javne nabave, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta


 

NAJZNAČAJNIJE NOVINE U PROVEDBI POSTUPAKA JAVNE NABAVE PREMA NOVOM ZAKONU O JAVNOJ NABAVI
• prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
• stručno povjerenstvo za javnu nabavu
• novine u pregovaračkom postupku javne nabave
• novine u vezi s okvirnim sporazumom
• kraći rokovi za dostavu ponuda i zahtjeva za sudjelovanje
• pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda
• kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskih subjekata
• oslanjanje na sposobnost drugih subjekata
• odluke naručitelja u postupku javne nabave
• uvid u dokumentaciju postupka javne nabave

Ante Loboja, dipl. iur., voditelj Službe za stručnu pomoć, Uprava za sustav javne nabave, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta


 

ELEKTRONIČKI NAČINI I INSTRUMENTI JAVNE NABAVE
• dinamički sustav nabave
• elektronička dražba
• elektronički katalog

KRITERIJ ODABIRA – EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA
Nina Čulina, dipl. oec., načelnica Sektora za unaprjeđenje sustava i međunarodnu suradnju, Uprava za sustav javne nabave, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta


 

PRAVNA ZAŠTITA, NADZOR I PREKRŠAJI
• izjavljivanje žalbe – pravo na žalbu i rokovi
• postupanje Državne komisije – osobito bitne povrede
• troškovi žalbenog postupka – novine
• sudska zaštita – upravni spor
• nadzor – upravni nadzor
• prekršajne odredbe – novi prekršaji i novčane kazne

Zoran Vuić, dipl. iur., voditelj službe za nadzor, Uprava za sustav javne nabave, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta


 

NOVI ZAKON O KONCESIJAMA – pregled novina
• unapređenje postupaka provedbe davanja koncesije s glavnim obilježjima
• strateška određenja u politici koncesija (strateške koncesije)
• vrijednosni pragovi za davanje koncesija
• nadzor koncesija
• gospodarski učinci novog zakonskog okvira

mr. sc. Krešimir Dragić, načelnik Sektora za gospodarstvo, Ministarstvo financija
Iva Gašparić, dipl. oecc., voditeljica Odjela za javno-privatno partnerstvo i koncesije Sektor za gospodarstvo, Ministarstvo financija


 

ODGOVORI NA PITANJA


 

Uz savjetovanje izdat će se Zbornik radova koji će sadržavati:
• autorske referate predavača na savjetovanju
• Tekst novog Zakona o javnoj nabavi – CD

Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi 990,00 kn s uključenim PDV-om,
a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun organizatora:
Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb,
IBAN: HR2323400091100205049, OIB: 84170114747,
s pozivom na broj 02-311701 i naznakom “ za savjetovanje”.

Naknada uključuje
- sudjelovanje na savjetovanju
- Zbornik radova NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI I NOVI ZAKON O KONCESIJAMA
- radni materijal
- kavu u stanci.

PRIJAVE
Prijave za savjetovanje molimo poslati na:
- e-mail: prodaja@ingbiro.hr, ili
- fax: 01/46 00 875, ili
- Inženjerski biro d.d.,
Heinzelova 4a, p.p. 314, 10 000 Zagreb
- na formi "PRIJAVA" (vrh stranice).

RADNI MATERIJAL
Radni materijal sudionici savjetovanja mogu podići od 8,00 sati.

SMJEŠTAJ
Sudionici savjetovanja sami osiguravaju smještaj u Zagrebu.

Dodatne obavijesti o savjetovanju možete dobiti na telefon +385 1 4600 888 i na e-mail: prodaja@ingbiro.hr.