veljače

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb, ovlašteni je nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave (Evidencijski broj 19 u Registru nositelja programa)
Program usavršavanja iz područja javne nabave odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprave za politiku javne nabave (Evidencijski broj dodijeljen programu usavršavanja 2018-0008)

Program usavršavanja iz područja javne nabave
NAJVAŽNIJI INSTITUTI ZJN 2016. KROZ PRAKSU DKOM-A, IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI, ODLUKE NARUČITELJA

 

22. veljače 2018. (četvrtak)
Inženjerski biro d.d.
Heinzelova 4a • Zagreb
(dvorana na II. katu)
Početak rada u 9.00 sati.

 

Program usavršavanja provodi se kao jednodnevni program (8 nastavnih sati).
Svakom polazniku Programa izdaje se potvrda o pohađanju programa usavršavanja sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 65/17).
Maksimalan broj polaznika po pojedinačnom programu usavršavanja je 50.
Predviđeni termin popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata.

 

9.00 – 10.30

NAJVAŽNIJI INSTITUTI ZJN 2016. KROZ PRAKSU DKOM-a
(2 nastavna sata)
• Ažuriranje popratnih dokumenata
   - dostava ažuriranih dokumenata – čl. 263. ZJN-a
   - određivanje starosti ažuriranih dokumenata
   - što podrazumijeva posjedovanje ažuriranih popratnih dokumenata
   - kako regulirati u dokumentaciji o nabavi
• Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda
   - primjena članka 293. ZJN 2016. u praksi
   - koji se dokumenti ne smiju tražiti tijekom pregleda i ocjene ponuda
   - rješenje dileme – odredbe čl. 20. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi
   - smije li se tražiti pojašnjenje i dopuna ponudbenog lista, troškovnika i jamstva za ozbiljnost ponude
   - što upotpunjavati/pojašnjavati u ESPD-u
• Ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP)
   - određivanje kriterija ENP
   - ENP i uvjeti sposobnosti

Iva Šuler, dipl. iur.


10.30 – 10.45

STANKA – kava


10.45 – 12.15

NAJVAŽNIJI INSTITUTI ZJN 2016. KROZ PRAKSU DKOM-a (nastavak)
(2 nastavna sata)
• Oslanjanje na sposobnost gospodarskih subjekata
   - mora li subjekt koji daje reference biti naveden kao podugovaratelj
   - na koju se sposobnost subjekti mogu osloniti te koje dokaze je potrebno priložiti
   - na što paziti kod provjere ispunjavaju li subjekti koji prosuđuju sposobnost kriterije za kvalitativni odabir gospodarskih subjekata
• Količine, rokovi, jednakovrijednost
   - određivanje količina
   - dulji ili skraćeni rokovi, potrebno obrazložiti?
   - na što paziti kod jednakovrijednosti
• Bitne povrede Zakona o javnoj nabavi
   - što se smatra bitnim povredama ZJN-a
   - najčešće bitne povrede u praksi
   - postupanje DKOM-a po službenoj dužnosti

Iva Šuler, dipl. iur.


12.15 – 13.00

STANKA


13.00 – 15.15

IZMJENE UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA, RASKID UGOVORA
(3 nastavna sata)
• Mogući slučajevi izmjene ugovora i okvirnih sporazuma bez ponovne provedbe postupka
• Ograničenje vrijednosti izmjena ugovora i okvirnih sporazuma
• Značajne izmjene ugovora
• Objava obavijesti o izmjeni i pravo na žalbu
• Kako izmijeniti ugovore o javnoj nabavi koji su sklopljeni prije stupanja na snagu ZJN 2016.

Biljana Lerman, dipl. iur.


15.15 – 16.00

ODLUKE NARUČITELJA
(1 nastavni sat)
• Vrste i sadržaj odluka
• Rokovi za donošenje odluka
• Učinci odluka – novine kod nastupanja izvršnosti odluke
• Novine kod načina dostave odluka
• Mogući ispravci/mijenjanje odluka

Biljana Lerman, dipl. iur.


Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi 920,00 kn s uključenim PDV-om,
a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun organizatora:
Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb,
IBAN: HR2323400091100205049, OIB: 84170114747,
s pozivom na broj 02-311801 i naznakom “za savjetovanje”.

Naknada uključuje
- sudjelovanje u Programu usavršavanja
- prezentacije predavača na CD-u
- radni materijal
- kavu u stanci.

PRIJAVE
Prijave za Program usavršavanja molimo poslati na:
- e-mail: prodaja@ingbiro.hr, ili
- fax: 01/46 00 875, ili
- Inženjerski biro d.d.,
Heinzelova 4a, p.p. 314, 10 000 Zagreb
- na formi "PRIJAVA" (vrh stranice).

RADNI MATERIJAL
Radni materijal sudionici Programa usavršavanja mogu podići od 8.00 sati.

SMJEŠTAJ
Sudionici Programa usavršavanja sami osiguravaju smještaj u Zagrebu.

Dodatne obavijesti o Programu usavršavanja možete dobiti na telefon +385 1 4600 888 i na e-mail: prodaja@ingbiro.hr.