siječnja

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb, ovlašteni je nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave (Evidencijski broj 19 u Registru nositelja programa)
Program usavršavanja iz područja javne nabave odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprave za politiku javne nabave (Evidencijski broj dodijeljen programu usavršavanja 2018-0378)

Program usavršavanja iz područja javne nabave
NAJNOVIJA PRAKSA DKOM-a S PRIKAZOM PO INSTITUTIMA U SUSTAVU JAVNE NABAVE I EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA S PRIMJERIMA IZ PRAKSE I PRAKSA DKOM-a

 

31. siječnja 2019. (četvrtak)
Inženjerski biro d.d.
Heinzelova 4a • Zagreb
(dvorana na II. katu)
Početak rada u 9.00 sati.

 

Program usavršavanja provodi se kao jednodnevni program (8 nastavnih sati).
Svakom polazniku Programa izdaje se potvrda o pohađanju programa usavršavanja sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 65/17).
Maksimalan broj polaznika po pojedinačnom programu usavršavanja je 50.
Predviđeni termin popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata.

 

9.00 – 10.30

NAJNOVIJA PRAKSA DKOM-a S PRIKAZOM PO INSTITUTIMA U SUSTAVU JAVNE NABAVE
(2 nastavna sata)
• Ažuriranje popratnih dokumenata
     - dostava ažuriranih dokumenata – čl. 263. ZJN-a
     - određivanje starosti ažuriranih dokumenata
     - što podrazumijeva posjedovanje ažuriranih popratnih dokumenata
     - kako regulirati u dokumentaciji o nabavi
• Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda
     - primjena čl. 293. ZJN-a iz 2016. u praksi
     - koji se dokumenti ne smiju tražiti tijekom pregleda i ocjene ponude
     - rješenje dileme – odredbe čl. 20. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi
     - smije li se tražiti pojašnjenje i dopuna ponudbenog lista, troškovnika i jamstva za ozbiljnost ponude
     - što upotpunjavati/pojašnjavati u ESPD-u

Iva Šuler, dipl. iur.


10.30 – 10.45

STANKA – kava


10.45 – 12.15

NAJNOVIJA PRAKSA DKOM-A S PRIKAZOM PO INSTITUTIMA U SUSTAVU JAVNE NABAVE (nastavak)
(2 nastavna sata)
• Oslanjanje na sposobnost gospodarskih subjekata
     - mora li subjekt koji daje reference biti naveden kao podugovaratelj
     - na koju se sposobnost subjekti mogu osloniti te koje dokaze je potrebno priložiti
     - na što paziti kod provjere ispunjavaju li subjekti koji prosuđuju sposobnost kriterije za kvalitativni odabir gospodarskih subjekata
• Količine, rokovi, jednakovrijednost...
     - određivanje količina
     - dulji ili skraćeni rokovi, potrebno obrazložiti?
     - na što paziti kod jednakovrijednosti

Iva Šuler, dipl. iur.


12.15 – 12.45

STANKA


12.45 – 14.15

EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA S PRIMJERIMA IZ PRAKSE I PRAKSA DKOM-a
(2 nastavna sata)
• Određivanje kriterija ENP
• ENP i uvjeti sposobnosti
• Zahtjevi u pogledu određivanja kriterija odabira
• Izbor i primjena kriterija povezanih s predmetom nabave
• Modeli ocjene ponuda
• Prikaz najčešćih pogrešaka naručitelja prilikom određivanja i vrednovanja kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude
• Pogreške prilikom određivanja kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude u dokumentaciji o nabavi
• Pogreške prilikom vrednovanja kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude u fazi pregleda i ocjene ponuda
• Analiza pojedinih kriterija (rasprava)

Biljana Lerman, dipl. iur.


14.15 – 14.30

STANKA


14.30 – 16.00

EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA S PRIMJERIMA IZ PRAKSE I PRAKSA DKOM-a (nastavak)
(2 nastavna sata)
• Prikaz najčešćih pogrešaka naručitelja prilikom određivanja i vrednovanja kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude
• Pogreške prilikom određivanja kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude u dokumentaciji o nabavi
• Pogreške prilikom vrednovanja kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude u fazi pregleda i ocjene ponuda
• Analiza pojedinih kriterija (rasprava)

Biljana Lerman, dipl. iur.


Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi 920,00 kn s uključenim PDV-om,
a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun organizatora:
Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb,
IBAN: HR2323400091100205049, OIB: 84170114747,
s pozivom na broj 02-311901 i naznakom “za savjetovanje”.

Naknada uključuje
- sudjelovanje u Programu usavršavanja
- prezentacije predavača na CD-u
- radni materijal
- kavu u stanci.

PRIJAVE
Prijave za Program usavršavanja molimo poslati na:
- e-mail: prodaja@ingbiro.hr, ili
- fax: 01/46 00 875, ili
- Inženjerski biro d.d.,
Heinzelova 4a, p.p. 314, 10 000 Zagreb
- na formi "PRIJAVA" (vrh stranice).

RADNI MATERIJAL
Radni materijal sudionici Programa usavršavanja mogu podići od 8.00 sati.

SMJEŠTAJ
Sudionici Programa usavršavanja sami osiguravaju smještaj u Zagrebu.

Dodatne obavijesti o Programu usavršavanja možete dobiti na telefon +385 1 4600 888 i na e-mail: prodaja@ingbiro.hr.