ožujka

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb, ovlašteni je nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave (Evidencijski broj 19 u Registru nositelja programa)
Program usavršavanja iz područja javne nabave odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprave za politiku javne nabave (Evidencijski broj dodijeljen programu usavršavanja 2019-0074)

Program usavršavanja iz područja javne nabave
STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI, IZRADA PLANA NABAVE U EOJN RH, REGISTAR UGOVORA, OPĆI AKT O JEDNOSTAVNOJ NABAVI, POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE, JEDNOSTAVNA NABAVA U PRAKSI, PRIMJERI IZ PRAKSE

 

26. ožujka 2019. (utorak)
Inženjerski biro d.d.
Heinzelova 4a • Zagreb
(dvorana na II. katu)
Početak rada u 9.00 sati.

 

Program usavršavanja provodi se kao jednodnevni program (8 nastavnih sati).
Svakom polazniku Programa izdaje se potvrda o pohađanju programa usavršavanja sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 65/17).
Maksimalan broj polaznika po pojedinačnom programu usavršavanja je 50.
Predviđeni termin popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata.

 

9.00 – 10.30

STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI
(2 nastavna sata)
• Uputa Uprave za politiku javne nabave za izradu izvješća za 2018. godinu
• Obveza za javne i sektorske naručitelje
• Prikaz unošenja podataka u Oglasniku javne nabave RH
• Kreiranje izvješća i izmjena unesenih podataka
• Obavijesti o sklopljenim ugovorima
• Tromjesečne objave ugovora/narudžbenica u EOJN RH

Ančica Jonjić, dipl. iur.


10.30 – 10.45

STANKA – kava


10.45 – 11.30

IZRADA PLANA NABAVE U EOJN RH
(1 nastavni sat)
• Planiranje u sustavu javne nabave
• Izrada i sadržaj Plana nabave prema Pravilniku
• Objava plana nabave u Oglasniku javne nabave RH
• Izmjena i dopuna Plana nabave u EOJN RH

Ančica Jonjić, dipl. iur.


11.30 – 12.15

REGISTAR UGOVORA
(1 nastavni sat)
• Izrada registra ugovora prema Zakonu o javnoj nabavi i Pravilniku
• Vođenje registra o ugovorima u jednostavnoj nabavi
• Ustrojavanje i ažuriranje registra ugovora u EOJN RH
• Prikaz ažuriranja registra u EOJN RH

Ančica Jonjić, dipl. iur.


12.15 – 12.45

STANKA


12.45 – 13.30

OPĆI AKT O JEDNOSTAVNOJ NABAVI
(1 nastavni sat)
• Primjer izrade Općeg akta o jednostavnoj nabavi
• Pravila i uvjeti za provedbu jednostavne nabave
• Opći akt o jednostavnoj nabavi – ogledni primjer

Ančica Jonjić, dipl. iur.


13.30 – 14.15

POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE
(1 nastavni sat)
• Provođenja postupka jednostavne nabave
• Poziv na dostavu ponude, odabir ponude
• Izdavanje narudžbenice ili sklapanje ugovora

Ančica Jonjić, dipl. iur.


14.15 – 14.30

STANKA


14.30 – 15.15

JEDNOSTAVNA NABAVA U PRAKSI
(1 nastavni sat)
• Najčešći propusti naručitelja u provedbi jednostavne nabave
• Primjeri slučajeva iz prakse

Ančica Jonjić, dipl. iur.


15.15 – 16.00

PRIMJERI IZ PRAKSE
(1 nastavni sat)
• Praćenje izvršenja ugovora kod jednostavne nabave
• Primjeri slučajeva iz prakse

Ančica Jonjić, dipl. iur.


 

Izrada i objava Statističkog izvješća o javnoj nabavi,
Plan nabave, Registar ugovora i Jednostavna nabava u praksi

 

Naručitelji koji su obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi moraju za sve provedene nabave u 2018. godini dostaviti statističko izvješće do 31. ožujka 2019. godine.

Obveza izrade godišnjih izvješća za javne i sektorske naručitelje definirana je na način da dostavljaju izvješće isključivo putem EOJN-a, te nema mogućnosti dostave pisanim putem središnjem tijelu nadležnom za politiku javne nabave. S obzirom na to da se u izvješće unose i jednostavne nabave, obvezni su ga dostaviti i oni naručitelji koji su u prethodnoj, 2018. godini provodili samo jednostavne nabave. Na programu usavršavanja će biti prikazan način popunjavanja i kreiranja statističkog izvješća, putem modula EOJN-a.
Plan nabave i sve njegove kasnije promjene naručitelj je obvezan osim na internetskim stranicama, objaviti i u standardiziranom obliku u EOJN RH, u roku od osam dana od donošenja ili promjene. Sve izmjene ili dopune Plana nabave moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni Plan nabave. Kako izmijeniti ili dopuniti Plan nabave tijekom proračunske ili poslovne godine, te prikaz izmjena ili dopuna u odnosu na osnovni plan u EOJN RH – to su sve pitanja koja će biti obrađena u sklopu programa usavršavanja.
Naručitelj je obvezan ustrojiti Registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna. Registar ugovora i sve njegove kasnije promjene naručitelj je obvezan objaviti i u standardiziranom obliku u EOJN RH u roku od osam dana od dana ustrojavanja ili promjene, te ga ažurirati prema potrebi, a najmanje jedanput u šest mjeseci. U slučaju jednostavne nabave, ako naručitelj predmet nabave nabavlja putem narudžbenica, u registar ugovora unosi se ukupni iznos za taj predmet nabave neovisno o broju narudžbenica izdanih tijekom godine.
Ogledni primjer izrade općeg akta o jednostavnoj nabavi, te koja su pravila i uvjeti za provedbu jednostavne nabave – to su sve pitanja s kojima se svakodnevno susrećete. Kroz konkretne primjere iz prakse govorit će se o najčešćim pogreškama i propustima naručitelja u provedbi postupaka jednostavne nabave dati upute kako iste rješavati u skladu sa zakonu.
Dakle, ako imate dvojbi kako postupiti kod objave Statističkog izvješća o javnoj nabavi, izmjena i dopuna Plana nabave, te ustrojavanja i ažuriranja Registra ugovora, ova interaktivna radionica odnosno usavršavanje iz javne nabave će Vam kroz praktične primjere dati odgovore.


Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi 920,00 kn s uključenim PDV-om,
a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun organizatora:
Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb,
IBAN: HR2323400091100205049, OIB: 84170114747,
s pozivom na broj 02-311903 i naznakom “za savjetovanje”.

Naknada uključuje
- sudjelovanje u Programu usavršavanja
- prezentacije predavača na CD-u
- radni materijal
- kavu u stanci.

PRIJAVE
Prijave za Program usavršavanja molimo poslati na:
- e-mail: prodaja@ingbiro.hr, ili
- fax: 01/46 00 875, ili
- Inženjerski biro d.d.,
Heinzelova 4a, p.p. 314, 10 000 Zagreb
- na formi "PRIJAVA" (vrh stranice).

RADNI MATERIJAL
Radni materijal sudionici Programa usavršavanja mogu podići od 8.00 sati.

SMJEŠTAJ
Sudionici Programa usavršavanja sami osiguravaju smještaj u Zagrebu.

Dodatne obavijesti o Programu usavršavanja možete dobiti na telefon +385 1 4600 888 i na e-mail: prodaja@ingbiro.hr.