svibnja

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb, ovlašteni je nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave (Evidencijski broj 19 u Registru nositelja programa)
Program usavršavanja iz područja javne nabave odobren je od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprave za politiku javne nabave (Evidencijski broj dodijeljen programu usavršavanja 2019-0169)

Program usavršavanja iz područja javne nabave
PLAN NABAVE, REGISTAR UGOVORA I NOVINE U EOJN, IZRADA OPĆEG AKTA I JEDNOSTAVNA NABAVA U PRAKSI

 

7. svibnja 2019. (utorak)
Inženjerski biro d.d.
Heinzelova 4a • Zagreb
(dvorana na II. katu)
Početak rada u 9.00 sati.

 

 

Program usavršavanja provodi se kao jednodnevni program (8 nastavnih sati).
Svakom polazniku Programa izdaje se potvrda o pohađanju programa usavršavanja sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 65/17).
Maksimalan broj polaznika po pojedinačnom programu usavršavanja je 50.
Predviđeni termin popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata.

 

9.00 – 10.30

IZRADA I OBJAVA PLANA NABAVE
(2 nastavna sata)
• Planiranje u sustavu javne nabave
• Izrada i sadržaj Plana nabave prema Pravilniku
• Objava plana nabave u Oglasniku javne nabave RH
• Izmjena i dopuna Plana nabave u EOJN R

Ančica Jonjić, dipl. iur.


10.30 – 10.45

STANKA – kava


10.45 – 12.15

OBJAVA I AŽURIRANJE REGISTRA UGOVORA
(2 nastavna sata)
• Sadržaj, izrada i objava registra ugovora
• Vođenje registra o ugovorima jednostavne i javne nabave
• Ustrojavanje i ažuriranje registra ugovora u EOJN RH
• Prikaz ažuriranja registra u EOJN RH
• Novine u EOJN RH

Ančica Jonjić, dipl. iur.


12.15 – 12.45

STANKA


12.45 – 14.15

OPĆI AKT O JEDNOSTAVNOJ NABAVI
(2 nastavna sata)
• Primjer izrade Općeg akta o jednostavnoj nabavi
• Pravila i uvjeti za provedbu jednostavne nabave
• Opći akt o provedbi jednostavne nabavi – ogledni primjer
• Provođenja postupka jednostavne nabave
• Poziv na dostavu ponude, zapisnik i odabir ponude
• Izdavanje narudžbenice ili sklapanje ugovora

Ančica Jonjić, dipl. iur.


14.15 – 14.30

STANKA


14.30 – 15.15

JEDNOSTAVNA NABAVA U PRAKSI
(2 nastavna sata)
• Najčešći propusti naručitelja u provedbi jednostavne nabave
• Primjeri slučajeva iz prakse
• Praćenje izvršenja ugovora kod jednostavne nabave
• Primjeri slučajeva iz prakse

Ančica Jonjić, dipl. iur.


 

Plan nabave, Registar ugovora i novine u EOJN,
izrada Općeg akta i Jednostavna nabava u praksi

 

Plan nabave i sve njegove kasnije promjene naručitelj je obvezan objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, u roku od osam dana od donošenja ili promjene. Sve izmjene ili dopune Plana nabave moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni Plan nabave. Kako izmijeniti ili dopuniti Plan nabave tijekom proračunske ili poslovne godine, te prikaz izmjena ili dopuna u odnosu na osnovni plan u EOJN RH – to su sve teme o kojima će biti govora u sklopu usavršavanja iz javne nabave. Naručitelj je obvezan ustrojiti Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna. Registar ugovora i sve njegove kasnije promjene naručitelj je obvezan objaviti u standardiziranom obliku u EOJN RH u roku od osam dana od dana ustrojavanja ili promjene, te ga ažurirati prema potrebi, a najmanje jedanput u šest mjeseci. U slučaju jednostavne nabave, ako naručitelj predmet nabave nabavlja putem narudžbenica, u registar ugovora unosi se ukupni iznos za taj predmet nabave neovisno o broju narudžbenica izdanih tijekom godine. Ogledni primjer općeg akta o jednostavnoj nabavi i kako uspješno izraditi opći akt te koja su pravila i uvjeti za provedbu jednostavne nabave od planiranja do izvršenja – to su sve teme o kojima će biti govora na programu usavršavanja. Kroz konkretne primjere iz prakse govorit će se o najčešćim pogreškama i propustima naručitelja u provedbi jednostavne nabave, te dati preporuke kako iste sukladno općem aktu i praksi najuspješnije rješavati. Dakle, ako imate dvojbi kako postupiti prilikom provedbe jednostavne nabave od planiranja do uspješnog izvršenja, zatim kod ažuriranja Registra ugovora i ostalih novina u EOJN, ovaj program usavršavanja iz javne nabave će Vam upravo kroz primjere iz prakse dati odgovore na sva vaša pitanja.


Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi 990,00 kn s uključenim PDV-om,
a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun organizatora:
Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb,
IBAN: HR2323400091100205049, OIB: 84170114747,
s pozivom na broj 02-311905 i naznakom “za savjetovanje”.

Naknada uključuje
- sudjelovanje u Programu usavršavanja
- prezentacije predavača na CD-u
- radni materijal
- kavu u stanci.

PRIJAVE
Prijave za Program usavršavanja molimo poslati na:
- e-mail: prodaja@ingbiro.hr, ili
- fax: 01/46 00 875, ili
- Inženjerski biro d.d.,
Heinzelova 4a, p.p. 314, 10 000 Zagreb
- na formi "PRIJAVA" (vrh stranice).

RADNI MATERIJAL
Radni materijal sudionici Programa usavršavanja mogu podići od 8.00 sati.

SMJEŠTAJ
Sudionici Programa usavršavanja sami osiguravaju smještaj u Zagrebu.

Dodatne obavijesti o Programu usavršavanja možete dobiti na telefon +385 1 4600 888 i na e-mail: prodaja@ingbiro.hr.