Stručne osobe

 

Stručne osobe koje će provoditi PROGRAM IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE sukladno članku 16. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/17) su:

  Nikolina Bačurin – Stručna osoba prema članku 16. st. 1. Pravilnika

Nikolina je trener u sustavu javne nabave s velikim iskustvom kao predavač na programima izobrazbe u području javne nabave, seminarima i radionicama. Završila je program "Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey" Iskustvo je stekla kao voditeljica Odsjeka za poslove javne nabave u Gradu Velikoj Gorici gdje je, među ostalim, obavljala poslove nadzora nad provedbom postupaka javne nabave na razini Grada i proračunskih korisnika; nadzora nad izradom i realizacijom Plana nabave roba, radova i usluga i izradi izvješća, kao direktorica sektora za pravne i opće poslove u Agenciji za ugljikovodike te kao savjetnica za javnu nabavu u Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija.

  Miljenko Cvitanović – Stručna osoba prema članku 16. st. 1. Pravilnika

Miljenko je trener u sustavu javne nabave s velikim iskustvom kao predavač na programima izobrazbe u području javne nabave. Svoje iskustvo stekao je radeći kao vježbenik i stručni savjetnik u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, stručni savjetnik te voditelj opće i stručne službe u Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga, savjetnik u Općinskom državnom odvjetništvu, voditelj odjela za opće, pravne i informatičke poslove u Agenciji za mobilnost i programe EU te voditelj Službe za pravne poslove i ljudske potencijale u Hrvatskom saboru te kao član Jedinice za provedbu projekata PHARE 2006 projekt "Daljnje jačanje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave" i kao član Radne skupine za provedbu Smjernica razvoja sustava koncesija u RH.

  Tatjana Đaković Alavanja – Stručna osoba prema članku 16. st. 1. Pravilnika

Tatjana je trener u sustavu javne nabave s velikim praktičnim iskustvom u području javne nabave. Svoje iskustvo stekla je kao direktorica Sektora za nabavu u Hrvatskim cestama u provedbi nabave za cjelokupno Društvo: nabavi građenja, projektiranja, nadzora te nabavi roba, usluga i radova za potrebe samog Društva, organiziranje i upravljanje cjelokupnim radom Sektora, organiziranje, davanje uputa i nadziranje izrade dokumentacije za nadmetanje, provedbe postupaka nabave, odabira ponuditelja i ugovaranja sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Također, Tatjana ima iskustvo u organiziranju, davanju uputa i nadziranju izrade dokumentacije za nadmetanje, provedbe postupaka nabave koji se financiraju iz međunarodnih kredita (EIB, EBRD i IBRD) sukladno važećim zakonskim propisima i smjernicama banaka.

  Dragica Flam – Stručna osoba prema članku 16. st. 1. Pravilnika

Dragica je trener u sustavu javne nabave s velikim iskustvom kao predavač na programima izobrazbe u području javne nabave. Svoje iskustvo stekla je radeći u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave i u Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga. Također, Dragica je završila Trening trenera – opći, Središnji državni ured za upravu i Trening trenera (specijalistički) – suzbijanje korupcije, Ministarstvo uprave.

  Ivančica Franjković – Stručna osoba prema članku 16. st. 1. Pravilnika

Ivančica je ovlašteni trener u sustavu javne nabave s titulom Master in public procurement management for sustainable Development koju je stekla na Sveučilištu u Torinu i Međunarodnoj organizaciji rada (ITC-ILO) u Torinu. Svoje iskustvo stekla je stručna savjetnica u Uredu za javnu nabavu Vlade RH, voditeljica odsjeka za razvoj i održavanje baze podataka sustava javne nabave i načelnica odjela za elektroničku potporu sustava javne nabave u Upravi za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva te u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu kao načelnica sektora i zamjenica predstojnika gdje je uz osnivanje središnje javne nabave uspostavila suradnju s mrežom središnje nabave EU (CPB network).
Ivančica je položila Program za rukovodeće službenike (Državna škola za javnu upravu) i Trening trenera - osnovni trening za stjecanje kvalifikacije trenera u državnoj službi, te je završila stručno usavršavanje - Green public procurement procedures; ENPI Horizon 2020 capacity Building/Mediterranean Environment Programme. Kao ekspert Europske komisije za javnu nabavu sudjelovala je kao predavač na međunarodnim konferencijamau organizaciji EK, OECD-a i Svjetske banke te na brojnim savjetovanjima i radionicama na temu javne nabave.

  Ančica Jonjić – stručna osoba sukladno članku 41. stavak 2. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN, broj 65/2017)

Radi u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu, u Službi za pravne poslove. Ima višegodišnje iskustvo u sustavu javne nabave kojom se bavi od 2007. godine do danas. Završila je specijalizirani program za trenere u sustavu javne nabave i posjeduje certifikat iz područja javne nabave. Vodi se u registru trenera javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Redovni je predavač na specijalističkim programima izobrazbe, te na seminarima, radionicama i stručnim programima usavršavanja iz područja javne nabave . Autorica je više stručnih članaka različitih naslova, objavljenih u časopisima i publikacijama.

  Darko Josipović – Stručna osoba prema članku 16. st. 2. Pravilnika

Darko je svoje iskustvo iz područja javne nabave stjecao u Hrvatskoj pošti na mjestu Izvršnog direktora Ureda za javnu nabavu, u Državnom uredu za trgovinsku politiku na mjestu glavnog tajnika, u Uredu za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske na mjestu pomoćnika predstojnika Ureda i načelnika Odjela za analizu i kontrolu središnje javne nabave te načelnika Odjela za planiranje i upravljanje nabavnim kategorijama, kao i u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova na mjestu voditelja odsjeka za pripremu javne nabave.
Ima završen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave, program izobrazbe „Trening trenera“ i program izobrazbe „Suzbijanje korupcije“ - osnovni i napredni tečaj. Pohađao je program “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“, u sklopu EU IPA projekta, u cilju uspostave i nadogradnje učinkovitih i održivih nacionalnih sustava treninga o javnoj nabavi.
Uz praktičnu provedbu postupaka javne nabave, sudjeluje kao autor članaka i predavač na redovitim usavršavanjima i specijalističkim programima izobrazbe u području javne nabave.

  Vesna Jurasović – Stručna osoba prema članku 16. st. 1. Pravilnika

Vesna je trener u sustavu javne nabave s velikim iskustvom kao predavač na programima izobrazbe u području javne nabave. Svoje iskustvo stekla je radeći u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave i Hrvatskoj narodnoj banci.

  Biljana Lerman – stručna osoba sukladno članku 15. stavak 1. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave

Trenutno radi kao poduzetnica u društvu NABAVA d.o.o. čiji je direktor i suosnivač, a koje se bavi pružanjem savjetodavnih usluga iz područja javne nabave. Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i vodi se u registru trenera javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva. Položila je pravosudni ispit, polaznica je poslijediplomskog studija – Europsko pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Uspješno je završila obuku nacionalnog trenera javne nabave u organizaciji IPA Multi-Beneficiary projekta održanog u Torinu, training program «Anti-corruption in public procurement» American Barr Association, CEELI institut, Prag, specijalizirani tečaj «Administration and EU law/PUBLIC PROCUREMENT», organiziran u sklopu TEMPUS projekta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Institut za europsko pravo i međunarodno zakonodavstvo, osposobljavanje u organizaciji EIPA (European Institute of Public Administration) u Maastrichtu na temu “Making Public-Private Partnerships Work – A Practical Guide”. Redoviti je predavač u “Specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave” te na raznim seminarima i vježbama na temu javne nabave. Autorica je više stručnih članaka u stručnim časopisima i koautorica za nekoliko knjiga od kojih se ističu „ Sustav i praksa javne nabave“ i „Pravna zaštita u javnoj nabavi“.

  Mihaela Matokanović Džimbeg – Stručna osoba prema članku 16. st. 1. Pravilnika

Mihaela je ovlašteni trener u sustavu javne nabave i u edukacijskim programima za suzbijanje korupcije te je završila edukaciju ’Public Procurement for EU Funded Projects’ u organizaciji ’European Academy for Taxes, Economics and Law’. Svoje iskustvo stekla je radeći u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, kao članica Radne skupine za pripremu poglavlja 5. pregovora – pravne stečevine Europske unije Javna nabava i Radne skupine za pripremu domaćeg zakonodavstva u odnosu na javnu nabavu financiranu iz strukturnih i kohezijskog fonda u vezi s članstvom u EU te u Ministarstvu socijalne politike i mladih. Mihaela je istaknuti predavač na domaćim i međunarodnim simpozijima, konferencijama i seminarima na temu prava i prakse javne nabave, koncesija i javno-privatnog partnerstva te je autorica brojnih stručnih članaka objavljenih u knjigama, zbornicima radova i drugim stručnim publikacijama (pravo na pristup informacijama i javna nabava, reforma sustava javne nabave).

  Iva Grdić – stručna osoba sukladno članku 15. stavak 1. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave

Trenutno radi kao direktorica društva NABAVA d.o.o. čiji je suvlasnik i osnivač, a koje se bavi pružanjem savjetodavnih usluga iz područja javne nabave. Uspješno je završila obuku za trenera javne nabave u organizaciji EU IPA projekta “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“. Kao trener u sustavu javne nabave, redoviti je predavač u specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave pri nekoliko različitih institucija te je gost predavač na raznim seminarima, radionicama i konferencijama na temu javne nabave. Autorica je više stručnih članaka u stručnim časopisima i koautorica knjiga.

  Kristina Zovko – Stručna osoba prema članku 16. st. 1. Pravilnika

Kristina je trener u području javne nabave s velikim iskustvom kao predavač na programima izobrazbe u području javne nabave, seminarima i radionicama. Svoje iskustvo stekla je radeći u Hrvatskoj pošti d.d., Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Ministarstvu poduzetništva i obrta te Gradu Zagrebu u Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. Završila je program treninga trenera javne nabave u sklopu EU IPA projekta “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey International" (Training Centre - International Labour Organization, Torino/Italija; IPA projekt "EuropeAid/129724/C/SER/Multi).

  Lidija Žunić – Stručna osoba prema članku 16. st. 2. Pravilnika

Lidija posjeduje certifikat u području javne nabave izdan od strane Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i veliko praktično iskustvo u području javne nabave. Svoje iskustvo stekla je kao referent u Odjelu nabave za dugotrajnu imovinu u Uredu za javnu nabavu HP-Hrvatska pošta d.d. na poslovima pripreme, provedbe i ugovaranja javnih nabava svih vrijednosti; davanja mišljenja, uputa i pružanja stručne pomoći drugim organizacijskim jedinicama Društva vezano za područje javne nabave; postupanja povodom žalbi Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave; pripreme ugovora itd. U Gradu Zagrebu zadužena je za praćenje i proučavanje propisa iz djelokruga rada Ureda; davanje stručnih mišljenja i savjeta u vezi s primjenom propisa; izradu općih i drugih akata; rješavanje najsloženijih upravnih i drugih predmeta iz nadležnosti Ureda; te sudjelovanje u izradi strategija, programa, planova, analiza i izvješća. Održala je veći broj predavanja na temu javne nabave za predstavnike središnjih državnih tijela, jedinica lokalne i regionalne samouprave, trgovačkih društava i drugih sudionika u sustavu javne nabave. Autorica je niza članka na temu javne nabave.